Graphmatica 2.4

Graphmatica 2.4

kSoft, Inc. – 0,8MB – Shareware –
5 Stars User Rating
a powerful, easy-to-use, equation plotter with numerical and calculus features:

- Graph Cartesian functions, relations, and inequalities, plus polar, parametric, and ordinary differential equations.
- Up to 999 graphs on screen at once.
- New data plotting and curve-fitting features.
- Numerically solve and graphically display tangent lines and integrals.
- Find critical points, solutions to equations, and intersections between Cartesian functions.
- Print your graphs or copy to clipboard as bitmap or enhanced metafile in black-and-white or color.
- On-line help and demo files make getting up to speed a snap.

In summary, a great tool for students and teachers of anything from high-school algebra through college calculus.

Tổng quan

Graphmatica là một Shareware phần mềm trong danh mục Giáo dục được phát triển bởi kSoft, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 251 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Graphmatica là 2.4, phát hành vào ngày 07/12/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007.

Graphmatica đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,8MB.

Người sử dụng của Graphmatica đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Graphmatica!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 251 UpdateStar có Graphmatica cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
kSoft, Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản